FAQs Complain Problems

समाचार

कानुनहरु

मिति
टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि । Saturday, May 27, 2023 - 08:13
कपुरकोट गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ Thursday, May 18, 2023 - 11:36
पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन Thursday, May 18, 2023 - 11:34
मदिरा सम्बन्धी ऐन Thursday, May 18, 2023 - 11:31
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन। Thursday, May 18, 2023 - 11:23
कपुरकोट गाउँपालिकाको कर गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन Wednesday, May 17, 2023 - 21:27
योजना कार्यक्रम कार्यविधि Monday, May 15, 2023 - 13:13
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा। Monday, May 15, 2023 - 13:09
जलश्रोत ऐन Monday, May 15, 2023 - 13:05
कपुरकोट गाउँपालिका स्थानीय वन ऐन Monday, May 15, 2023 - 12:54
१-७ टोल विकास संस्था गठन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि , २०७९ Monday, May 15, 2023 - 12:52
खानेपानी तथा सरसफाई Monday, May 15, 2023 - 12:45
गाउँ प्रहरी ऐन(कपुरकोट गाउँपालिका) Monday, May 15, 2023 - 12:39
आर्थिक ‍ऐन २०७९/२०८० Thursday, July 28, 2022 - 11:16
कपुरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ Wednesday, May 25, 2022 - 14:48
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ Wednesday, May 25, 2022 - 13:21
कपुरकोट गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ Wednesday, May 25, 2022 - 12:44
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ Wednesday, May 25, 2022 - 12:41
आर्थिक एेन २०७८/७९ Thursday, April 28, 2022 - 22:07
स्वास्थ्य एन Sunday, April 3, 2022 - 16:00
स्वास्थ्य निति Sunday, April 3, 2022 - 15:59
स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074 Sunday, April 3, 2022 - 15:42
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:40
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन Sunday, April 3, 2022 - 15:39
सहकारी एैन२०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:39
शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:34
विनियोजन ऐन २०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:30
विकास योजना÷कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:29
न्यायिक समिति कार्यबिेधि Sunday, April 3, 2022 - 15:28
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:27
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:26
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:06
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:06
गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:05
खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:04
कपुरकोट गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:04
कपुरकोट गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:00
कपुरकोट गाउँपालिकाको आकष्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि Sunday, April 3, 2022 - 14:59
hotel bebastha tatha madira bikri bitaran ain 2075 Sunday, April 3, 2022 - 14:57
विनियोजन एन २०७५।०७६ Sunday, April 3, 2022 - 14:55
aarthik ain 2075076 Sunday, April 3, 2022 - 14:14
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना Sunday, April 3, 2022 - 14:11