FAQs Complain Problems

समाचार

मिति: Monday, February 12, 2024 - 12:51

कानुनहरु

मिति
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ Tuesday, February 20, 2024 - 14:13
कपुरकोट गाउँपालिकाको बिपद जोखिम न्युनिकरण ऐन २०७६ Saturday, February 3, 2024 - 19:34
कपुरकोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८० Saturday, January 13, 2024 - 13:19
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७७ Saturday, January 13, 2024 - 13:10
टोल बिकास सँस्थाको नमुना बिधान २०७९ Friday, January 12, 2024 - 22:58
कार्य -संचालन निर्देशिका Tuesday, November 7, 2023 - 12:31
खेलकुद बिकास सम्बन्धि कार्यबिधि Monday, September 18, 2023 - 22:26
कपुरकोट गाउँपालिकाको करारमा कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७९ Monday, September 18, 2023 - 22:17
कपुरकोट गाउँपालिकाको बिकास कार्यक्रम/योजना संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७९ Thursday, September 14, 2023 - 19:09
आ.ब २०८०/८१ का करका दरहरु Monday, August 14, 2023 - 11:37
प्रदेश राजपत्र Tuesday, July 18, 2023 - 20:09
बृहत कृषि कार्यक्रम द्वारा पारित वार्षिक प्रतिबद्धता Tuesday, July 18, 2023 - 15:51
कपुरकोट गाउँपालिकाको कृषि ऐन २०८० Saturday, July 8, 2023 - 21:38
कपुरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ को पहिलाे सँसाेधन २०८० Tuesday, June 27, 2023 - 15:25
टोल विकास संस्था गठन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७९ Saturday, May 27, 2023 - 08:13
कपुरकोट गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ Thursday, May 18, 2023 - 11:36
पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन Thursday, May 18, 2023 - 11:34
मदिरा सम्बन्धी ऐन Thursday, May 18, 2023 - 11:31
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन। Thursday, May 18, 2023 - 11:23
कपुरकोट गाउँपालिकाको कर गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन Wednesday, May 17, 2023 - 21:27
जलश्रोत ऐन २०७९ Monday, May 15, 2023 - 13:05
कपुरकोट गाउँपालिका स्थानीय वन ऐन २०७६ Monday, May 15, 2023 - 12:54
१-७ टोल विकास संस्था गठन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि , २०७९ Monday, May 15, 2023 - 12:52
खानेपानी तथा सरसफाई उपभाेक्ता समितिकाे नमुना बिधान २०७९ Monday, May 15, 2023 - 12:45
गाउँ प्रहरी ऐन(कपुरकोट गाउँपालिका) Monday, May 15, 2023 - 12:39
आर्थिक ‍ऐन २०७९/२०८० Thursday, July 28, 2022 - 11:16
कपुरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ Wednesday, May 25, 2022 - 14:48
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ Wednesday, May 25, 2022 - 13:21
कपुरकोट गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ Wednesday, May 25, 2022 - 12:44
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ Wednesday, May 25, 2022 - 12:41
आर्थिक एेन २०७८/७९ Thursday, April 28, 2022 - 22:07
स्वास्थ्य एन Sunday, April 3, 2022 - 16:00
स्वास्थ्य निति Sunday, April 3, 2022 - 15:59
स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074 Sunday, April 3, 2022 - 15:42
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन Sunday, April 3, 2022 - 15:39
सहकारी एैन२०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:39
शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:34
विनियोजन ऐन २०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:30
विकास योजना÷कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:29
न्यायिक समिति कार्यबिेधि Sunday, April 3, 2022 - 15:28
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:27
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:26
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:06
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:06
गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:05
खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ Sunday, April 3, 2022 - 15:04
कपुरकोट गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:04
कपुरकोट गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ Sunday, April 3, 2022 - 15:00
कपुरकोट गाउँपालिकाको आकष्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि Sunday, April 3, 2022 - 14:59
hotel bebastha tatha madira bikri bitaran ain 2075 Sunday, April 3, 2022 - 14:57
विनियोजन एन २०७५।०७६ Sunday, April 3, 2022 - 14:55
aarthik ain 2075076 Sunday, April 3, 2022 - 14:14
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना Sunday, April 3, 2022 - 14:11