FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १०३

८०/८१ 03/19/2024 - 19:37 PDF icon 103.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १०४

८०/८१ 03/19/2024 - 19:36 PDF icon 104.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ५०

८०/८१ 03/19/2024 - 19:36 PDF icon 50.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४९

८०/८१ 03/19/2024 - 19:35 PDF icon 49.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४८

८०/८१ 03/19/2024 - 19:34 PDF icon 48.pdf, PDF icon 48.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४७

८०/८१ 03/19/2024 - 19:33 PDF icon 47.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४६

८०/८१ 03/19/2024 - 19:32 PDF icon 46.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४५

८०/८१ 03/19/2024 - 19:31 PDF icon 45.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४४

८०/८१ 03/19/2024 - 19:30 PDF icon 44.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४३

८०/८१ 03/19/2024 - 19:30 PDF icon 43.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४२

८०/८१ 03/19/2024 - 19:29 PDF icon 42.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४१

८०/८१ 03/19/2024 - 19:28 PDF icon 41.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४०

८०/८१ 03/19/2024 - 19:28 PDF icon 40.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३९

८०/८१ 03/19/2024 - 19:27 PDF icon 39.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३८

८०/८१ 03/19/2024 - 19:26 PDF icon 38.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३७

८०/८१ 03/19/2024 - 19:25 PDF icon 37.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३६

८०/८१ 03/19/2024 - 19:24 PDF icon 36.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३५

८०/८१ 03/19/2024 - 19:24 PDF icon 35.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३४

८०/८१ 03/19/2024 - 19:23 PDF icon 34.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३३

८०/८१ 03/19/2024 - 19:22 PDF icon 33.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३१-३२

८०/८१ 03/19/2024 - 19:21 PDF icon 31-32.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ३०

८०/८१ 03/19/2024 - 19:20 PDF icon 30.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २९

८०/८१ 03/19/2024 - 19:19 PDF icon 29.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २८

८०/८१ 03/19/2024 - 19:19 PDF icon 28.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २६

८०/८१ 03/19/2024 - 19:17 PDF icon 27.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २५

८०/८१ 03/19/2024 - 19:16 PDF icon 25.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २४

८०/८१ 03/19/2024 - 19:15 PDF icon 24.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २३

८०/८१ 03/19/2024 - 19:15 PDF icon 23.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २२

८०/८१ 03/19/2024 - 19:14 PDF icon 22.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २१

८०/८१ 03/19/2024 - 19:13 PDF icon 21.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय २०

८०/८१ 03/19/2024 - 19:12 PDF icon 20.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १९

८०/८१ 03/19/2024 - 19:11 PDF icon 19.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १८

८०/८१ 03/19/2024 - 19:11 PDF icon 18.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १६

८०/८१ 03/19/2024 - 19:10 PDF icon 16.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १७

८०/८१ 03/19/2024 - 19:08 PDF icon 17.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १५

८०/८१ 03/19/2024 - 19:07 PDF icon 15.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १४

८०/८१ 03/19/2024 - 19:07 PDF icon 14.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १३

८०/८१ 03/19/2024 - 19:06 PDF icon 13.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १२

८०/८१ 03/19/2024 - 19:05 PDF icon 12.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय १०

८०/८१ 03/19/2024 - 19:04 PDF icon 10.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ९

८०/८१ 03/19/2024 - 19:03 PDF icon 9.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ८

८०/८१ 03/19/2024 - 19:02 PDF icon 8.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ७

८०/८१ 03/19/2024 - 19:02 PDF icon 7.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ६

८०/८१ 03/19/2024 - 19:01 PDF icon 6.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ५

८०/८१ 03/19/2024 - 18:54 PDF icon 5.pdf

गाउँकार्यपालिकाको नर्णय ४

८०/८१ 03/19/2024 - 18:53 PDF icon 4.pdf

गाउँकार्यपालिकाको निर्णय ३

८०/८१ 03/19/2024 - 18:52 PDF icon 3.pdf

गाउँकार्यपालिकाको निर्णय २

८०/८१ 03/19/2024 - 18:50 PDF icon 2.pdf

गाउँकार्यपालिकाको निर्णय १

८०/८१ 03/19/2024 - 18:48 PDF icon 1.pdf

मिति २०८०।०३।१० र १८ को गाउँसभाको १३ औं अधिवेसनको निर्णयहरु

८०/८१ 02/03/2024 - 19:43 PDF icon 13th gausava.pdf

१०२ औ कार्यपालिका निर्णय

८०/८१ 12/04/2023 - 11:18 PDF icon कार्यपालिका-बैठकका-निर्णयहरु.pdf

१०१ गाउँकार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/09/2023 - 14:54 PDF icon १०१ th karyapalika.pdf

१०० औ गाउँकार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:56 PDF icon 100 doc (1).pdf

९१ औ गाउँकार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:55 PDF icon 91 doc.pdf

९९ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:51 PDF icon 99 doc ९९ औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९८ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:50 PDF icon ९८औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९७ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:49 PDF icon ९७ औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९६ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:48 PDF icon ९६ औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९५ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:47 PDF icon ९५ औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९४ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:46 PDF icon ९४औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९३ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:45 PDF icon ९३ औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९२ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:44 PDF icon ९२ औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

९० गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:32 PDF icon ९०औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

८९ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/07/2023 - 15:29 PDF icon 89 doc ८९औ गाउँकार्यपालिपकाको निर्णय.pdf

गाउँकार्यपालिकाको बैठक ७४-७५

७९-८० 06/25/2023 - 13:22 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक ७४-७५.pdf

गाउँकार्यपालिकाको निर्णण ५१

७९-८० 06/25/2023 - 13:20 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको निर्णय ५१.pdf

कपुरकोट गाउँसभाको उपस्थिति पुस्तिका २०७४

७९-८० 06/25/2023 - 13:17 PDF icon कपुरकोट गाउँसभाको उपस्थिति पुस्तिका २०७४.pdf

आ.व २०७५-७६ गाउ सभा

७९-८० 06/25/2023 - 13:14 PDF icon आ.व २०७५-७६ गाउ सभा.pdf

१२ औ गाउसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको सूचना।

७९-८० 01/25/2023 - 14:58 PDF icon १२ ओ गाउँसभाकाे अधवेशन-3.pdf

लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सुरु हुने सम्बन्धी सूचना

२०७८/७९ 01/20/2023 - 20:15

८८ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:29 PDF icon ८८.pdf

८७ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:27 PDF icon 87.pdf

८६ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:23 PDF icon ८६.pdf

८५ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:05 PDF icon ८५.pdf

८४ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:48 PDF icon ८४.pdf

८३ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:47 PDF icon ८३.pdf

८२ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:43 PDF icon ८२.pdf

८१ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:41 PDF icon ८१.pdf

८० औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:39 PDF icon ८०.pdf

७९ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:37 PDF icon ७९.pdf

७८ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:34 PDF icon ७८.pdf

७७ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:33 PDF icon ७७.pdf

७६ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:25 PDF icon ७६.pdf

७५ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:13 PDF icon ७५.pdf

७४ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:11 PDF icon ७४.pdf

७३ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:08 PDF icon ७३.pdf

७२ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:05 PDF icon ७२.pdf

७१ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:03 PDF icon ७१.pdf

७० औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 12:59 PDF icon ७०.pdf

६९ औ कार्पालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 12:56 PDF icon ६९.pdf

६८ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 12:54 PDF icon ६८.pdf

स्वास्थ्य ‌‍एन

७६/७७ 09/28/2021 - 16:16 PDF icon स्वास्थ्य एन .pdf

स्वास्थ्य निति

७७/७८ 09/28/2021 - 16:07 PDF icon स्वास्थ्य निति.pdf

स्वास्थ्य निति

७७/७८ 09/28/2021 - 15:55 PDF icon स्वास्थ्य निति

मिति २०७६।०६।१५ काे कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

७६/७७ 10/03/2019 - 13:01 PDF icon CCF_000142.pdf

दोस्रो गाउँसभाका निर्णयहरु २०७४

७४/७५ 09/17/2018 - 14:17 PDF icon 2nd gausava ka nirnaye.pdf