FAQs Complain Problems

समाचार

कानुनहरु

कपुरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४

कपुरकोट गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४

अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५

Pages